Tự động truyền Flush Machine

tự động truyền tuôn ra máy, truyền tuôn ra thiết bị, trao đổi chất lỏng trao đổi máy.